Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej krakow.gum.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie i strony Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

Data : 2017-01-01

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora strony, zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są niedostępne cyfrowo w całości. Powodem jest to, że pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Ułatwienia dla użytkowników niepełnosprawnych na stronie

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz „Tab”,
 • zastosowano odpowiedni kontrast tekstu do tła – dzięki temu informacje zamieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • istnieje możliwość powiększenia i pomniejszania rozmiaru czcionki na stronie,
 • wprowadzono mapę strony, która zawiera zestawienie wszystkich podstron wchodzących w skład witryny,
 • istnieje możliwość włączenia strony w trybie o podwyższonym kontraście,
 • możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia niniejszej deklaracji: 2020-11-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu niniejszej deklaracji: 2024-03-21

Skróty klawiaturowe

Witryna Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w prawym górnym rogu). Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki, które nie kolidują z czytnikami ekranu i innymi skrótami klawiszowymi innych przeglądarek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Lelek, e-mail: plelek@urzadmiar.krakow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 422 26 11 wew. 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), a także określić dokładny adres strony internetowej, na której wystąpił niedostępny element lub treść. Następnie proszę opisać na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Pani/Pana najwygodniejszy.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich wskazanych wyżej możliwości skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11

Główna siedziba Okręgowego Urząd Miar w Krakowie (zwanego dalej OUM) mieści się w dwukondygnacyjnym budynku mieszczącym się przy ul. Krupniczej 11 w Krakowie.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

  Budynek OUM posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Wejście nie jest zabezpieczone bramką. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest możliwe jedynie po pokonaniu trzech schodów. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku.

  Z uwagi na fakt, że budynek OUM jest budynkiem zabytkowym i wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, ramp podjazdowych, wind, pozwalających na przemieszczanie się na poszczególne piętra.

 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

  Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze. Dojście do nich możliwe jest jedynie po przejściu krętymi schodami wyposażonymi w poręcze po obydwu stronach. Dziennik Podawczy zlokalizowany jest na pierwszym piętrze (pokój nr 8) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. W budynku OUM mieszczą się następujące komórki organizacyjne: Dyrekcja, Sekretariat z Dziennikiem Podawczym, Referat Finansowo-Księgowy, Referat Administracyjno-Gospodarczy, Referat Kadr i Szkolenia, Wydział Nadzoru i Koordynacji.

  Ponadto w budynku  znajdują się dwa laboratoria: Laboratorium Masy oraz Laboratorium Elektryczności i Czasu. Oba laboratoria mieszczą się na parterze, a wejście do nich zlokalizowane jest od strony podwórza i możliwe jest po pokonaniu sześciu schodów. Wejście ograniczone jest systemem kontroli dostępu. Po prawej stronie za drzwiami wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi nie są automatycznie otwierane.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Budynek OUM zlokalizowany jest w miejskiej strefie płatnego parkowania. Na podwórzu OUM zlokalizowany jest wewnętrzny parking z miejscami dostępnymi dla Interesantów oraz pracowników urzędu (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, liczba miejsc ograniczona). Wjazd na parking zlokalizowany jest od strony ul. Krupniczej.

  Istnieje możliwość skorzystania z miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, które zlokalizowane jest pod adresem: ul. Krupnicza 11a (w odległości 30 metrów od Urzędu, na wprost wejścia do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie).

 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

  W budynku OUM brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

  Do budynku OUM można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
  W budynku OUM nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  W budynku nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 6. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  Na wyposażeniu budynku znajduje się System Pętli Indukcyjnej dla osób niedosłyszących, który zamontowany jest w Sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój numer 8). „Pętla Indukcyjna" to system wspomagający słyszenie osób niedosłyszących, który wykorzystuje pętlę (rodzaj anteny) do wytworzenia pola elektromagnetycznego w celu bezprzewodowego nadawania sygnału dźwiękowego, odbieranego przez aparaty słuchowe wyposażone w odbiorczą „cewkę indukcyjną".

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym) Urząd , na zasadach określonych poniżej , zapewnia dostęp do świadczenia tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenie powinno być dokonane pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą platformy usług elektronicznych ePUAP.

  Po dokonaniu zgłoszenia Urząd jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

  Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

  Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428).

 7. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (12) 422-26-11.

 8. Kontakt z Okręgowym Urzędem Miar w Krakowie jest możliwy w szczególności poprzez:

  1. wykonanie rozmowy telefonicznej, centrala: (12) 422-26-11
  2. skorzystanie z poczty elektronicznej, adres ogólny Urzędu: oum.krakow@poczta.gum.gov.pl
  3. przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11
  4. przesłanie faksu: (12) 422-84-63
  5. skorzystanie z platformy usług elektronicznych ePUAP

Laboratorium Termometrii i Przepływu, 31-428 Kraków, ul. Chrobrego 51

Wydział Legalizacji, 31-428 Kraków, ul. Chrobrego 51

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

  Budynek Laboratorium Termometrii i Przepływu (zwanego dalej: WUM-W2) i Wydziału Legalizacji (zwanego dalej: WL) posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. W budynku brak jest platform, ramp podjazdowych, wind, pozwalających na przemieszczanie się na poszczególne piętra. Wejście ograniczone jest systemem kontroli dostępu. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest możliwe jedynie po pokonaniu czterech schodów. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku.

 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

  Pomieszczenia biurowe WUM-W2 znajdują się na pierwszym piętrze. Aby dotrzeć do nich należy pokonać schody. Schody wyposażone są w balustradę z poręczą po prawej stronie. Obecnie ze względu na pandemię Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany jest tymczasowo na parterze, w pomieszczeniu za drzwiami wejściowymi. Punkt jest czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

  Pomieszczenia biurowe WL znajdują się na parterze. Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany jest na w pokoju nr 1 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Na terenie WUM-W2 i WL zlokalizowany jest wewnętrzny parking z miejscami dostępnymi dla Interesantów oraz pracowników urzędu (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Wjazd na parking zlokalizowany jest bezpośrednio z ul. Chrobrego.

 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

  W budynku WUM-W2 i WL brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

  Do budynku WUM-W2 i WL można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 6. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W budynku WUM-W2 i WL nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 7. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu:

  • Laboratorium Termometrii i Przepływu (WUM-W2) tel. (12) 411-00-74
  • Wydział Legalizacji (WL) tel. (12) 411-80-93

Wydział Zamiejscowy w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 23

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

  Budynek Wydziału Zamiejscowego w Przemyślu (zwanego dalej: WZ w Przemyślu) posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. W budynku brak jest platform, ramp podjazdowych. Wejście ograniczone jest systemem kontroli dostępu – system alarmowy. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście główne do budynku usytuowane jest od podwórza i następuje po przekroczeniu czterech stopni. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku.

 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

  Wszystkie pomieszczenia biurowe WZ w Przemyślu wraz z Punktem Obsługi Klienta znajdują się na parterze. Punkt Obsługi Klienta znajduje się w pokoju nr 1 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Na terenie WZ w Przemyślu zlokalizowany jest wewnętrzny parking z miejscami dostępnymi dla Interesantów oraz pracowników urzędu (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Wjazd na parking zlokalizowany jest bezpośrednio z ul. Św. Jana Nepomucena.

 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

  W budynku WZ w Przemyślu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

  Do budynku WZ w Przemyślu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 6. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W budynku WZ w Przemyślu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 7. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (16) 670-21-28.

Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 4

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

  Budynek Wydziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu (zwanego dalej: WZ w Tarnobrzegu) jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się, wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony chodnika i parkingu sąsiadującego z Urzędem. Drzwi są na poziomie chodnika i nie są automatycznie otwierane.

 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

  Wszystkie pomieszczenia biurowe WZ w Tarnobrzegu wraz z Punktem Obsługi Klienta znajdują się na parterze. Punkt Obsługi Klienta znajduje się w pokoju nr 2 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Na terenie WZ w Tarnobrzegu zlokalizowany jest wewnętrzny parking z kilkoma miejscami dostępnymi dla Interesantów oraz pracowników urzędu (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Wjazd na parking zlokalizowany jest od ul. Kościuszki.

 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

  W budynku WZ w Tarnobrzegu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

  Do budynku WZ w Tarnobrzegu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 6. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W budynku WZ w Tarnobrzegu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 7. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (15) 822-75-88.

Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie, 35-111 Rzeszów, ul. Legionów 14

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

  Budynek Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie (zwanego dalej: WZ w Rzeszowie) posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Wydział nie dysponuje platformami, rampami podjazdowymi, windami, pozwalającymi na przemieszczanie się na poszczególne piętra. Wejście nie jest ograniczone systemem kontroli dostępu. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ulicy Legionów i jest możliwe po pokonaniu czternastu schodów (po obydwu stronach są poręcze). Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku.

 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

  Wszystkie pomieszczenia biurowe WZ w Rzeszowie wraz z Punktem Obsługi Klienta znajdują się na parterze z wyjątkiem gabinetu Naczelnika, który zlokalizowany jest na pierwszym piętrze. Punkt Obsługi Klienta znajduje się bezpośrednio za głównymi drzwiami wejściowymi i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Na terenie WZ w Rzeszowie zlokalizowany jest wewnętrzny parking z kilkoma miejscami dostępnymi dla Interesantów oraz pracowników urzędu (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Wjazd na parking zlokalizowany jest od ul. Legionów.

 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

  W budynku WZ w Rzeszowie brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

  Do budynku WZ w Rzeszowie można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 6. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W budynku WZ w Rzeszowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 7. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (17) 853-64-96.

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ochronek 22

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

  Budynek Wydziału Zamiejscowego w Tarnowie (zwanego dalej: WZ w Tarnowie) posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Wydział nie dysponuje platformami, rampami podjazdowymi, windami, pozwalającymi na przemieszczanie się na poszczególne piętra. Wejście nie jest ograniczone jest systemem kontroli dostępu. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ulicy Ochronek i jest możliwe po pokonaniu dwóch stopni. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku.

 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

  Wszystkie pomieszczenia biurowe WZ w Tarnowie wraz z Punktem Obsługi Klienta znajdują się na parterze. Po przekroczeniu tych drzwi, po lewej stronie znajduje się Punkt Obsługi Klienta, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Na terenie WZ w Tarnowie zlokalizowany jest wewnętrzny parking z kilkoma miejscami dostępnymi dla Interesantów oraz pracowników urzędu (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Wjazd na parking zlokalizowany jest od ul. Ochronek.

 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

  W budynku WZ w Tarnowie jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

  Do budynku WZ w Tarnowie można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 6. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W budynku WZ w Tarnowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 7. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (14) 622-12-06.

Wydział Zamiejscowy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Ducala 18

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

  Budynek Wydziału Zamiejscowego w Jaśle (zwanego dalej: WZ w Jaśle) posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Wydział nie dysponuje platformami, rampami podjazdowymi, windami, pozwalającymi na przemieszczanie się na poszczególne piętra. Wejście nie jest ograniczone systemem kontroli dostępu. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ulicy Ducala i jest możliwe po pokonaniu dziesięciu stopni. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku.

 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

  Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia – w pokoju nr 13. Punkt Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Budynek WZ w Jaśle zlokalizowany jest przy ulicy Ducala, na której znajdują się miejsca parkingowe z jednym wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wydział nie posiada wewnętrznego parkingu dla Interesantów.

 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

  W budynku WZ w Jaśle brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

  Do budynku WZ w Jaśle można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 6. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W budynku WZ w Jaśle nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 7. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (13) 446-26-62.

Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kunegundy 10

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

  Budynek Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu (zwanego dalej: WZ w Nowym Sączu) posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Wydział nie dysponuje platformami, rampami podjazdowymi, windami, pozwalającymi na przemieszczanie się na poszczególne piętra. Wejście nie jest ograniczone systemem kontroli dostępu. Drzwi nie są automatycznie otwierane. Wejście do budynku usytuowane jest od ulicy Kunegundy i jest możliwe po pokonaniu trzech stopni (po obydwu stronach schodów są poręcze). Istnieje możliwość umówienia spotkania z Interesantem przed głównym wejściem do budynku.

 2. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

  Punkt Obsługi Klienta znajdują się na parterze, po lewej stronie od wejścia – w pokoju nr 4. Punkt Obsługi Klienta jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Przed budynkiem WZ w Nowym Sączu zlokalizowany jest wewnętrzny parking z miejscami dostępnymi dla Interesantów oraz pracowników urzędu (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, liczba miejsc ograniczona).

 4. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

  W budynku WZ w Nowym Sączu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 5. Informacje o dostępności dla osób niewidomych lub niedowidzących

  Do budynku WZ w Nowym Sączu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zainstalowano systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 6. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W budynku WZ w Nowym Sączu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

 7. Informacja o dostępności pomocy w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: (18) 442-08-40.

do góry