Nawigacja

Jednostka Notyfikowana

Jednostka Notyfikowana

Autor : Jerzy Woźniczka
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Na mocy decyzji MGPiPS Nr 6/8 z dnia 26.03.2004r. i decyzji Komisji Europejskiej z dnia 04.05.2004r. Okręgowy Urząd Miar w Krakowie jest Notyfikowaną Jednostką Kontrolującą Nr 1445 w zakresie Dyrektywy 90/384/EWG.

Na tej podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 2002r. "O systemie oceny zgodności" Dz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz rozporządzeniem MGPiPS z dnia 11 grudnia 2003r. Dz.U. Nr 4, poz. 23 OUM w Krakowie - JK Nr 1445 wykonuje ocenę zgodności wag nieautomatycznych poprzez przeprowadzanie legalizacji WE tych urządzeń.

Wymagane dokumenty i procedura dotycząca zgłoszenia do oceny zgodności

Po przeprowadzeniu badań do legalizacji WE i potwierdzeniu w ich wyniku wymagań zawartych w normie PN-EN 45501:1999, zgłaszający otrzymuje Świadectwo Zgodności, będące podstawą do wydania Deklaracji Zgodności.

Wagi do legalizacji WE należy zgłaszać bezpośrednio do Wydziału Legalizacji lub w dowolnym Wydziale Zamiejscowym na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego - wg struktury organizacyjnej Okręgu.

Dowodem przeprowadzenia legalizacji WE jest umieszczona na wadze naklejka z numerem Notyfikowanej Jednostki Kontrolującej i dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym legalizacja została przeprowadzona oraz zielona naklejka o wymiarach 12,5 x 12,5 mm z naniesioną na niej czarną literą M, lub dla wag o ograniczonym zakresie stosowania czerwona naklejka o wymiarach 25 x 25 mm z naniesioną na niej czarną literą M i dwoma przekątnymi tworzącymi krzyż. Dodatkowo, producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie otrzymanego świadectwa lub świadectw zgodności do każdego egzemplarza wagi dołącza deklarację zgodności wagi, która informuje, że wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektywy Rady, które mają w jego przypadku zastosowanie. Znakiem równoważnym deklaracji zgodności jest znak CE.

Informacje na temat legalizacji WE wag nieautomatycznych można znaleźć również na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar.

do góry