Nawigacja

Jednostka Notyfikowana

Polityka Jakości Jednostki Notyfikowanej JN1445

Autor : Jerzy Woźniczka
Opublikowane przez : Tomasz Barański
 

Deklaracja Najwyższego Kierownictwa Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie
jako Jednostki Notyfikowanej nr 1445

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie działając jako Jednostka Notyfikowana Nr 1445 prowadzi politykę zmierzająca do zapewnienia najwyższej jakości wszystkich działań związanych z oceną zgodności przyrządów pomiarowych objętych Dyrektywami Nowego Podejścia; NAWI i MID.

Podstawą sprawnego działania JN 1445 jest System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020 ,,Ocena zgodności. Wymagania dotyczące różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” autoryzowany przez Ministra Gospodarki i notyfikowany Komisji Europejskiej.

W swojej działalności, której podstawowym celem jest świadczenie usług oceny zgodności przyrządów pomiarowych, JN 1445 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stawia sobie następujące cele:

  • rzetelne, w każdym aspekcie działania, przeprowadzanie ocen zgodności przyrządów pomiarowych,
  • budowa społecznego zaufania do systemu oceny zgodności,
  • systematyczne poszerzanie oferty przyrządów pomiarowych poddawanych ocenie zgodności.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17020,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego w ocenę zgodności przyrządów pomiarowych,
  • niezwłoczne reagowanie na wszelkie sygnały dotyczące działalności jednostki płynące ze strony Klientów lub innych stron,
  • krzewienie właściwej postawy etycznej wśród personelu jednostki,
  • ciągłe wzbogacanie i unowocześnianie wyposażenia pomiarowego technicznego jednostki,

Swoją działalność jednostka opiera na zasadach zapewnienia poufności i niezaangażowania w jakiekolwiek działania, które podważałyby zaufanie do rzetelności i bezstronności działań inspekcyjnych.

Kierownictwo i personel JN 1445 stosują zasadę pełnej niezależności od wszelkich nacisków finansowych, personalnych bądź innych, które mogłyby mieć wpływ na obiektywność wyniku podejmowanych decyzji  dotyczących oceny zgodności.

Zapewniam, że treść powyższej Polityki Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana w praktyce przez wszystkich pracowników Jednostki Notyfikowanej Nr 1445

                                                                                       

Jerzy Poznański
Dyrektor OUM w Krakowie
Kierownik Jednostki Notyfikowanej Nr 1445

Kraków, dn. 15 stycznia 2015 r.

do góry