Nawigacja

Metrologia prawna

Zgłoszenie do legalizacji

Opublikowane przez : Tomasz Barański

Prawna kontrola metrologiczna zgodnie z ustawą "Prawo o miarach" i aktami wykonawczymi do tej ustawy realizowana jest poprzez:

 • legalizację pierwotną
 • legalizację ponowną
 • legalizację jednostkową

Wykaz rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej podaje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Zgłoszenie przez Klienta przyrządu pomiarowego do Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie celem wykonania prawnej kontroli metrologicznej składa się z trzech elementów:

 1. złożenia wniosku zawierającego następujące dane:
  1. dane identyfikujące zgłaszającego:
   • imię i nazwisko, (nazwa), adres zgłaszającego,
   • nr NIP,
   • nr REGON,
   • nazwa i nr rachunku bankowego,
   • nr KRS,
  2. dane identyfikujące przyrząd pomiarowy:
   • dokładną nazwę czynności metrologicznej,
   • nazwę lub znak handlowy przyrządu pomiarowego,
   • oznaczenie lub nazwę producenta,
   • numer fabryczny lub zakres numerów fabrycznych serii przyrządów pomiarowych,
   • nadany znak zatwierdzenia typu lub numer decyzji zatwierdzenia typu,
   • ilość sztuk przyrządów,
   • miejsce badania metrologicznego,
 2. złożenia formularza ustalenia opłaty za czynności wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy
 3. dostarczenia przyrządu pomiarowego

Zarówno złożenie wniosku, formularza ustalenia opłaty jak i dostarczenie przyrządu może nastąpić:

 • osobiście przez zgłaszającego
 • za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Wniosek powinien mieć formę pisemną i powinien być sformuowany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient dostarcza przyrząd bez wniosku, może w tym celu wykorzystać formularz Zgłoszenie przyrządu pomiarowego do legalizacji .
Wraz z pisemnym wnioskiem zgłaszający jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie formularza ustalenia opłaty za czynności wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy.

Poprawnie wypełniony formularz ustalenia opłaty powinien zawierać:

 • nazwę i adres wnioskodawcy wraz z numerem NIP i numerem REGON (opcjonalnie numer PESEL)
 • datę wniosku o przeprowadzenie legalizacji
 • poprawnie wypełnioną tabelę opłaty za czynności wykonywane przez organy administracji miar
 • podpis wnioskodawcy

Opłatę wraz z pozycją cennika wnioskodawca ustala na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy - (Dz. U. z 2019 r. poz. 1679).

Zgłaszający jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty przyjęcia wniosku do realizacji dokonać wpłaty kwoty ustalonej w formularzu opłaty na konto Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie. Dowodem prawnej kontroli metrologicznej wystawianym przez pracownika Urzędu Miar jest:

 • świadectwo legalizacji (pierwotnej, ponownej lub jednostkowej)
 • cecha legalizacyjna na przyrządzie pomiarowym
do góry