Nawigacja

Nadzór metrologiczny

Kontrola towarów paczkowanych

Autor : Katarzyna Plisko
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Nadzór organów administracji miar nad przestrzeganiem
przepisów ustawy o Towarach Paczkowanych

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie sprawuje nadzór, na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, w zakresie:

  • paczkowania produktów, w szczególności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego
  • produkcji butelek miarowych, w szczególności stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnętrznej tych butelek

Towarem paczkowanym jest produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l, nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania.

Paczkujący, importer, sprowadzający albo zlecający paczkowanie jest odpowiedzialny za to, aby towar paczkowany spełniał wymagania określone w ustawie. W szczególności ponosi on odpowiedzialność za zapewnienie, że ilość rzeczywista odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym.

Producent butelek miarowych może na własną odpowiedzialność oznaczać je znakiem „3”, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 7 maja 2009 o towarach paczkowanych. Taki znak jest zapewnieniem producenta, że butelka spełnia wymagania określone w ustawie.

Paczkujący, zlecający paczkowanie lub paczkujący na zlecenie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na miejsce paczkowania.

Sprowadzający lub importer, w tym zlecający paczkowanie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na miejsce składowania towaru paczkowanego.

Producent butelek miarowych, przed rozpoczęciem produkcji jest obowiązany zgłosić Prezesowi Głównego Urzędu Miar znak pozwalający go zidentyfikować.

Producent butelek miarowych co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia produkcji, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania producenta.

Importer butelek miarowych, co najmniej 14 dni przed dniem wprowadzenia butelek miarowych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania importera.

Zgłoszenia można dokonać korzystając z formularzy dostępnych na stronie Głównego Urzędu Miar, na której dostępne są szczegółowe informacje w tym zakresie:

https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/towary-paczkowane/202,Formularz-zgloszeniowy.html

Osoba do kontaktów w sprawach towarów paczkowanych w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie: Katarzyna Plisko

do góry