Nawigacja

Ocena zgodności

Pojęcie oceny zgodności

Opublikowane przez : Tomasz Barański

Pod pojęciem oceny zgodności należy rozumieć sposób postępowania obowiązujący przy wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytkowania wyrobów określonych w stosownych przepisach prawa. Ocena zgodności wykonywana jest na wniosek producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.


Wprowadzenie oceny zgodności wiąże się z przejściem w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w 1985 r. od dyrektyw „starego podejścia” do dyrektyw „nowego podejścia” oraz z opracowaniem w latach 1990 – 1993 zasad oceny modułowej wyrobów. Ocena zgodności jest to spójny system postępowania, uregulowany w Polsce w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami).


Zgodnie z zasadami prezentowanymi w dyrektywach „nowego podejścia” ocena wyrobów dotyczy tylko wymagań zasadniczych, które są określone w tych dyrektywach. Najprostszą metodą udowodnienia, że wyrób spełnia te wymagania, jest wykazanie zgodności z normą zharmonizowaną z dyrektywą (w przypadku przyrządów pomiarowych - dyrektywą NAWI albo MID) lub ze specyfikacją zharmonizowaną z dyrektywą (dotyczy tylko dyrektywy MID).
Postępowanie dowodzące zgodności musi być realizowane według procedury złożonej z jednego lub dwu spośród kilkunastu modułów oceny zgodności wskazanych do zastosowania w treści danej dyrektywy. Niektóre moduły mogą być realizowane przez samego wytwórcę, większość wymaga udziału strony trzeciej, zwanej jednostką notyfikowaną . Na dowód, że wyrób przeszedł pomyślnie ocenę (tj., że spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach) na wyrobie nakłada się znak „CE”, a producent wystawia deklarację zgodności . Kontrola prawidłowości postępowania producentów podczas wprowadzania wyrobu do obrotu lub użytkowania odbywa się w ramach systemu nadzoru rynku.
Zasady unijne, wyrażone w dyrektywach – zarówno starego jak i nowego podejścia – odnoszą się do fazy przed wprowadzeniem przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania. Dotyczą czynności prawnej kontroli metrologicznej – zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej lub odpowiadających im procedur oceny zgodności.


Natomiast faza użytkowania – a więc kontrola okresowa w formie legalizacji ponownej – pozostawiona jest państwom członkowskim do indywidualnych rozstrzygnięć. Legalizacją ponowną będą mogą być objęte zarówno przyrządy pomiarowe, które przeszły legalizację pierwotną, jak i te, które były poddane ocenie zgodności – ocenie wyrobu przez jednostkę notyfikowaną lub ocenie końcowej w systemie jakości certyfikowanym przez jednostkę notyfikowaną. 


W obszarze metrologii ocena zgodności dotyczy obecnie wag nieautomatycznych objętych dyrektywą 90/384/EWG (NAWI) zastąpioną dyrektywą 2009/23/WE (NAWI) oraz dziesięciu kategorii przyrządów pomiarowych, określonych w dyrektywie 2004/22/WE (MID).
Niezależnie od oceny zgodności z dyrektywą NAWI lub MID, przyrząd pomiarowy może wymagać oceny zgodności z innymi dyrektywami (np. z dyrektywą niskonapięciową LVD, dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC itd). Wobec tego, znak zgodności CE i numer jednostki notyfikowanej może być umieszczony na przyrządzie pomiarowym nawet wtedy, gdy przyrząd nie był poddany ocenie zgodności z dyrektywą NAWI lub MID. Elementem oznaczenia, świadczącym że przyrząd pomiarowy przeszedł pomyślnie ocenę zgodności z dyrektywą NAWI lub MID, jest dodatkowe oznakowanie metrologiczne – litera M i dwie ostatnie cyfry roku. W deklaracji zgodności producent powinien określić, z jakimi dyrektywami wykazano zgodność przyrządu i w związku z tym powinna w niej być wymieniona m.in. dyrektywa NAWI lub MID, jeżeli taka ocena zgodności została dokonana.

do góry