Nawigacja

Ocena zgodności

Tabela opłat Oceny zgodności

Autor : Mirosław Banach
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2022 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie:

  • wprowadzenia cennika dla laboratoriów funkcjonujących w ramach Zespołu Laboratoriów Wzorcujących OUM w Krakowie i pozostałych laboratoriów OUM w Krakowie,
  • określenia opłat na rzecz OUM w Krakowie jako Jednostki Notyfikowanej Nr 1445 w procesie nadzoru rynku, za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych objętych dyrektywami: 2014/31/UE oraz 2014/32/UE i odpowiednio Rozporządzeniami Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. Dz.U. RP 2016 r., poz. 802 i poz. 815.

Tabela opłat za:

  • ocenę zgodności wag nieautomatycznych objętych Dyrektywą 2014/31/UE, Rozporządzeniem MR z dnia 2 czerwca 2016 r., Dz. U. RP 2016, poz. 802,

  • ocenę zgodności przyrządów pomiarowych objętych Dyrektywą 2014/32/UE, Rozporządzeniem MR z dnia 2 czerwca 2016 r., Dz. U. RP 2016 poz. 815,

 

do góry