Nawigacja

Ocena zgodności

Tabela opłat Oceny zgodności

Autor : Jerzy Woźniczka
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora OUM w Krakowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych realizowane przez OUM w Krakowie – Jednostkę Notyfikowaną Nr 1445

Tabela opłat za:

 • ocenę zgodności wag nieautomatycznych objętych Dyrektywą 2014/31/UE, Rozporządzeniem MR z dnia 2 czerwca 2016 r., Dz. U. RP 2016, poz. 802,

 • ocenę zgodności przyrządów pomiarowych objętych Dyrektywą 2014/32/UE, Rozporządzeniem MR z dnia 2 czerwca 2016 r., Dz. U. RP 2016 poz. 815,

wykonywanych przez OUM w Krakowie – Jednostkę Notyfikowaną Nr 1445.

Lp.

Pozycja tabeli

Rodzaje przyrządów pomiarowych

Jednostka miary

Wysokość opłaty za przeprowadzenie oceny zgodności:

Netto PLN

1

2

3

4

5

1

JN 001

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I

1 szt.

130,00

2

JN 002

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II do 1 kg

1 szt.

60,00

3

JN 003

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II powyżej 1 kg do 10 kg

1 szt.

65,00

4

JN 004

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II powyżej 10 kg do 200 kg

1 szt.

100,00

5

JN 005

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II powyżej 200 kg

1 szt.

130,00

6

JN 006

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII do 20 kg

1 szt.

70,00

7

JN 007

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 20 kg

do 200 kg

1 szt.

70,00

8

JN 008

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 200 kg

do 500 kg

1 szt.

95,00

9

JN 009

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 500 kg

do 3000 kg

1 szt.

170,00

10

JN 010

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 3000 kg do 10000 kg

1 szt.

370,00

11

JN 011

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 10000 kg do 30000 kg

1 szt.

650,00

12

JN 012

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 30000 kg do 70000 kg

1 szt.

840,00

13

JN 013

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 70000 kg

1 szt.

1100,00

14

JN 014

Odmierzacze gazu ciekłego

propan-butan

1 wąż/ nalewak

500,00

15

JN 015

Odmierzacze paliw ciekłych

( z wyjątkiem gazów ciekłych)

1 wąż/ nalewak

300,00

16

JN 016

Instalacje przewoźne do paliw ciekłych

1 szt.

500,00

17

JN 017

Instalacje pomiarowe do mleka

1 szt.

500,00

18

JN 018

Wagi automatyczne porcjujące

1 szt.

1000,00

19

JN 019

Wagi automatyczne przenośnikowe klas: 0,5; 1; 2

1 szt.

1000,00

20

JN 020

Wagi automatyczne odważające klas: 0,2; 0,5; 1; 2

1 szt.

1000,00

21

JN 021

Wagi automatyczne do pojedynczych ładunków – klas X i Y

1 szt.

1000,00

22

JN022

Wagi automatyczne wagonowe klas: 0,2; 0,5; 1; 2

1 szt.

2000,00

23

JN 023

Materialne miary długości – przymiary o zakresie pomiarowym do 1000 mm, (jedna podziałka),

Uwaga A

1 szt.

80,00

24

JN 024

Materialne miary długości – przymiary o zakresie pomiarowym powyżej 1000 mm do 5000 mm, (jedna podziałka), Uwaga A

1 szt.

100,00

25

JN 025

Materialne miary długości – przymiary o zakresie pomiarowym powyżej 5000 mm do 10000 mm, (jedna podziałka), Uwaga A

1 szt.

150,00

26

JN 026

Materialne miary długości – przymiary o zakresie pomiarowym powyżej 10000 mm, (jedna podziałka),

Uwaga A

1 szt.

200,00

27

JN 027

Materialne miary – naczynia wyszynkowe z jedną kresą oznaczającą pojemność nominalną

1 szt.

20,00

28

JN 028

Materialne miary – naczynia wyszynkowe z dwiema kresami oznaczającymi pojemności nominalne

1 szt.

30,00

29

JN 029

Materialne miary – naczynia wyszynkowe z trzema kresami oznaczającymi pojemności nominalne

1 szt.

40,00

30

JN 030

Materialne miary – naczynia wyszynkowe krawędziowe

1 szt.

30,00

31

JN 031

Przyrządy do pomiaru długości tkanin, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

1 szt.

240,00

32

JN 032

Taksometry

1 szt.

70,00

Uwagi:

A:

W przypadku badania drugiej podziałki przymiaru – opłata wzrasta o 100%

B:

Ocena zgodności w I etapie – opłata w wysokości 30% stawki

C:

Ocena zgodności w II etapie – opłata w wysokości 75% stawki

D:

Za badanie dodatkowego urządzenia (drukującego, zdalnie wskazującego masę, wskazującego należność za ważony towar) – opłata za każde urządzenie w wysokości 20% stawki

E:

Za badanie wag wielopomostowych – opłata wyższa o 20% (wagi dwupomostowe) i o 30% (wagi trójpomostowe) jak za sprawdzenie danej wagi

F:

Badanie wag wielodziałkowych/wielozakresowych – opłata wyższa o 50 % (za każdy dodatkowy zakres)

G:

Za pracę w dni wolne oraz w godzinach nocnych – opłaty wzrastają o 100 %

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OUM w Krakowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z oceną zgodności przyrządów pomiarowych realizowane przez OUM w Krakowie – Jednostkę Notyfikowaną Nr 1445

Pozostałe składowe do obliczania wysokość wynagrodzenia za ocenę zgodności przyrządów pomiarowych wykonywanych przez OUM w Krakowie – Jednostkę Notyfikowaną Nr 1445.

Podstawowe wielkości do kalkulacji kosztu dodatkowego delegacji służbowych  –  dotyczy czynności art. 25 ustawy „Prawo o miarach”.

 1. dojazdy (PKP i PKS) – zgodny z ceną biletu,
 2. dieta – 30,00- zł za 1 dobę,
 3.  nocleg ryczałt, w przypadku nie korzystania z hotelu – 150% diety  –  45,00 zł/osobodzień
 4. ryczałt na dojazdy komunikacją miejską – 20% diety – 6,00 zł
 5. samochód ciężarowy OUM – 2,0895 zł/km,
 6. samochód służbowy:
  • pojemność do 900 cm3  0,5214 zł/km,
  • pojemność powyżej 900 cm3 0,8358 zł/km,
 7. samochód prywatny:
  • pojemność do 900 cm3  0,4894 zł/km,
  • pojemność powyżej 900 cm3 0,7846 zł/km,
 8. nocleg hotel – 180,00 zł/osobodzień,

Objaśnienia:

 • Poz. 2, 3, 4 – podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. RP z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 167)
 • Poz. 5,6,7 – Zarządzenie Dyrektora OUM w Krakowie z dn. 24.07.2013 r., nr DN-021-11/13,
 • Poz. 8   –    wyliczenie wewnętrzne OUM w Krakowie.

 

do góry