Nawigacja

Ocena zgodności

Zgłoszenie do Oceny Zgodności

Autor : Mirosław Banach
Opublikowane przez : Tomasz Barański

            Ocena zgodności przeprowadzana jest na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej pomiędzy Zgłaszającym i Jednostką Kontrolującą w oparciu o tabelę opłat. Zgłaszający przyrząd pomiarowy do oceny zgodności powinien dokonać tego w formie pisemnej. Do zgłoszenia dołączony powinien być Certyfikat badania typu UE, upoważnienie od producenta przyrządu, jeżeli dotyczy, oraz inne dokumenty takie jak: rysunki techniczne, specyfikacje, instrukcje obsługi i inne, uzgodnione indywidualnie z upoważnionym pracownikiem Jednostki Kontrolującej.

Zgłoszenia przyrządu pomiarowego do oceny zgodności może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel legitymujący się dokumentami potwierdzającymi jego prawo do reprezentowania producenta.

Zgłoszenia można dokonać przez platformę Świteź.

W celu zgłoszenia do oceny zgodności – pierwszej kontroli metrologicznej, zgodnie
z Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1854) przyrządów pomiarowych potrzebne są następujące dokumenty:
 

Dokumenty niezbędne:

 • Certyfikat Badania Typu UE,
 • Upoważnienie Producenta wag do występowania w jego imieniu i do wykonywania czynności związanych z ocena zgodności (jeżeli nie zgłasza bezpośrednio producent),

   - Upoważnienie powinno spełnić wymaganie Art. 15, ust. 3 Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

 • Formularze kompatybilności modułów – duże wagi (zgodnie z WELMEC 2 issue 5, may 2009),
 • Wzór (zdjęcie) tabliczki znamionowej (umieszczanej na przyrządzie),
 • Certyfikaty zgodności/testów na przetworniki siły – zgodne z OIML R60 lub PN-EN45501,
 • Dokumenty zawierające rysunki (np. certyfikat prób) dot. miejsc nałożenia cech zabezpieczających i oznaczeń – jeżeli Certyfikat Badania Typu UE tego nie obejmuje.
   

Dodatkowo, jeżeli są konieczne:

 • Certyfikaty Testów (prób) miernika, przetworników
 • Deklaracja Zgodności CE
 • Oświadczenie, że zgłoszone wagi do oceny zgodności zostały zlecone jedynie do Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie (Jednostka Notyfikowana nr 1445)

Jeżeli ww. dokumenty napisane są w innym języku niż polski należy przedłożyć przetłumaczone wersje przez przysięgłego tłumacza – ustawa o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.)

Warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie jest zwrot podpisanej Umowy wystawionej na podstawie zamówienia klienta, które powinno zawierać wyczerpujące dane nt. Zgłaszającego (dokładna nazwa, nr NIP, REGON) i przyrządu pomiarowego (charakterystyka przyrządu, dokładne miejsce zainstalowania). Wszelką korespondencję (zlecenie, potrzebne dokumenty) należy prowadzić z Wydziałem Masy i Siły Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

 

Kontakt w zakresie wag nieautomatycznych i automatycznych:

Marek Kurleto (Wydział Legalizacji).

Więcej informacji na temat oceny zgodności można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar tj. www.gum.gov.pl.

 

Pojęcia i dodatkowe informacje:

Definicje zgodnie z Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1854)

Ocena zgodności - oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione określone wymagania odnoszące się do produktu, procesu, usługi, systemu, osoby lub jednostki.

Producent – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym.

Upoważniony przedstawiciel – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upoważnioną przez producenta na piśmie do działania w jego imieniu, w odniesieniu do określonych zadań.

Jednostka Notyfikowana - należy przez to rozumieć jednostkę oceniającą zgodność.

Certyfikat - dokument wydany przez Jednostkę Notyfikowaną, potwierdzający, że wyrób, projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami.

Postępowanie dowodzące zgodności musi być realizowane według procedury złożonej
z jednego lub dwu spośród kilkunastu modułów oceny zgodności wskazanych do zastosowania w treści danej dyrektywy. Niektóre moduły mogą być realizowane przez samego wytwórcę, większość wymaga udziału strony trzeciej, zwanej jednostką notyfikowaną. Na dowód, że wyrób przeszedł pomyślnie ocenę (tj., że spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach) na wyrobie nakłada się znak „CE”, a producent wystawia deklarację zgodności. Kontrola prawidłowości postępowania producentów podczas wprowadzania wyrobu do obrotu lub użytkowania odbywa się w ramach systemu nadzoru rynku.

Niezależnie od oceny zgodności z dyrektywą NAWI lub MID, przyrząd pomiarowy może wymagać oceny zgodności z innymi dyrektywami (np. z dyrektywą niskonapięciową LVD, dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC itd). Wobec tego znak zgodności CE
i numer jednostki notyfikowanej może być umieszczony na przyrządzie pomiarowym nawet wtedy, gdy przyrząd nie był poddany ocenie zgodności z dyrektywą NAWI lub MID. Elementem oznaczenia, świadczącym że przyrząd pomiarowy przeszedł pomyślnie ocenę zgodności z dyrektywą NAWI lub MID, jest oznakowanie CE i dodatkowe oznakowanie metrologiczne – składające się z dużej litery "M" i dwóch ostatnich cyfr roku, w którym zostało ono umieszczone, otoczonych prostokątem. Wysokość prostokąta jest równa wysokości oznakowania CE.

Za oznakowaniem CE i dodatkowym oznakowaniem metrologicznym umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

W deklaracji zgodności producent powinien określić, z jakimi dyrektywami wykazano zgodność przyrządu i w związku z tym powinna w niej być wymieniona m.in. dyrektywa NAWI lub MID, jeżeli taka ocena zgodności została dokonana.

Akty prawne:

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1854);

Dyrektywa

Akt wdrażający do prawa polskiego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych - NAWI

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych - MID

Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych

Norma zharmonizowana PN-EN 45501:2015 zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych.

do góry