Nawigacja

Wzorcowanie

Zlecenie wzorcowania

Opublikowane przez : Tomasz Barański

Zlecenie przez Klienta wzorcowania przyrządu pomiarowego w jednym z dziesięciu Laboratoriów Wzorcujących wchodzących w skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie składa się z dwóch elementów:

 1. złożenia zamówienia zawierającego następujące dane:
  1. dane identyfikujące zgłaszającego:
   • imię i nazwisko, (nazwa), adres zgłaszającego,
   • nr NIP,
   • nr REGON,
   • nazwa i nr rachunku bankowego,
   • nr KRS,
  2. dane identyfikujące przyrząd pomiarowy:
   • zakres wzorcowania,
   • nazwa lub znak handlowy przyrządu pomiarowego,
   • oznaczenie lub nazwa producenta,
   • nr fabryczny lub zakres nr fabrycznych serii przyrządów pomiarowych,
   • ilość sztuk przyrządów,
   • miejsce badań - w przypadku przyrządu stacjonarnego lub wykonywania czynności w miejscu użytkowania przyrządu.
 2. dostarczenia przyrządu do laboratorium lub przekazania przyrządu pracownikowi laboratorium w miejscu jego ustawienia/pracy.

Zarówno złożenie zlecenia jak i dostarczenie przyrządu do laboratorium może nastąpić:

 • osobiście przez zgłaszającego
 • za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej

Zlecenie i przyrząd mogą być dostarczone do laboratorium; bez określania kolejności dostarczenia elementów:

 • razem
 • oddzielnie

Zlecenie musi mieć formę pisemną i być sformułowane przez Klienta. W przypadku, gdy Klient dostarcza przyrząd bez zlecenia, powinien w tym celu wykorzystać formularz Zlecenia wzorcowania przyrządu pomiarowego.

Określenie zawarte przez klienta w zleceniu lub formularzu zlecenia w postaci "wzorcowanie przyrządu pomiarowego" jest traktowane przez pracownika laboratorium wzorcującego jako wyrażenie przez klienta woli wzorcowania danego przyrządu w całym jego zakresie/-ach pomiarowym/-ych.

W sytuacji, gdy klient, ze względu na specyfikę wykonywanych danym przyrządem pomiarów chce dokonać wzorcowania przyrządu tylko w wybranych punktach zakresu pomiarowego, powinien szczegółowo wyspecyfikować te punkty w składanym zleceniu.

Ponadto, klient chce aby laboratorium zamieściło w świadectwie wzorcowania dodatkowe informacje np. datę następnego wzorcowania lub zgodność metrologiczną, powinien zaznaczyć to również w pisemnym zleceniu lub formularzu zlecenia. Datę następnego wzorcowania określa klient w zleceniu.

Przeprowadzenie wzorcowania dokumentowane jest świadectwem wzorcowania.

Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania po uregulowaniu należności za wykonaną usługę.

do góry