Nawigacja

Wzorcowanie

Wykaz przyrządów wzorcowanych w zakresie akredytowanym

Autor : Zbigniew Kasperczyk
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Wzorcujących AP 082 wraz z zakresami pomiarowymi oraz zdolnością pomiarową CMC dostępny jest na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Masy

 • siłomierze i przetworniki siły od 0,1 N do 1000 kN, wg norm PN EN ISO (obecnie możliwe wzorcowanie do 50 kN),
 • maszyny wytrzymałościowe i urządzenia technologiczne od 10 N do 3000 kN dla sił ściskających- wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • maszyny wytrzymałościowe i urządzenia technologiczne od 10 N do 500 kN dla sił rozciągających - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • ekstensometry zamontowane w maszynach wytrzymałościowych do 50 mm - wg norm PN EN ISO,
 • młoty wahadłowe Charpy'ego od 1 J do 750 J - wg norm PN EN ISO,
 • twardościomierze Rockwella - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • twardościomierze Brinella - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • twardościomierze Vickersa - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • twardościomierze uniwersalne - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • wzorce masy, odważniki klas dokładności F1 i F2 (1 mg - 50 kg) i obciążniki,
 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I - specjalnej, mechaniczne i elektroniczne,

Laboratorium Termometrii i Przepływu

 • pehametry
 • elektrody pehametryczne
 • konduktometry
 • termoelementy z materiałów szlachetnych
 • termoelementy z materiałów nieszlachetnych
 • czujniki termometrów rezystancyjnych
 • termometry szklane cieczowe
 • termometry elektryczne elektroniczne /cyfrowe, analogowe/
 • ciśnienie względne pod- i nadciśnienie
 • ciśnienie absolutne
 • spektrofotometry

Laboratorium Elektryczności i Czasu

 • liczniki energii elektrycznej kl. 0,1 i mniejszej dokładności,
 • urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej,
 • przekładniki prądowe kl. 0,02 i mniejszej dokładności o zakresie 0,1 ÷ 5000A/5A/1A,
 • przekładniki napięciowe kl. 0,02 i mniejszej dokładności o zakresie 1 ÷ 50kV/0,1kV,
 • amperomierze analogowe kl. 0,1 i mniejszej dokładności o zakresie do 50A prądu stałego oraz przemiennego o
 • częstotliwości do 5kHz,
 • woltomierze analogowe kl. 0,1 i mniejszej dokładności o zakresie do 1000V napięcia stałego oraz przemiennego o częstotliwości do 5kHz,
 • watomierze analogowe kl. 0,1 i mniejszej dokładności o zakresie napięciowym do 1000V i prądowym do 50A,
 • omomierze analogowe w zakresie: 0,01 Ω ÷ 100 MΩ,
 • kilowoltomierze analogowe i cyfrowe o zakresie do 75kV,
 • mierniki napięcia przebicia,
 • amperomierze cyfrowe o zakresie do 50A prądu stałego oraz przemiennego o częstotliwości do 5kHz,
 • woltomierze cyfrowe napięcia stałego do 1000V o liczbie cyfr wyświetlanych nie większej niż 6,5
 • woltomierze cyfrowe napięcia przemiennego do 1000V i częstotliwości do 100kHz o liczbie cyfr wyświetlanych nie większej niż 5,5
 • omomierze cyfrowe w zakresie do 1GΩ o liczbie cyfr wyświetlanych nie większej niż 6,5
 • multimetry i przyrządy cyfrowe z funkcjami pomiaru mocy, pojemności elektrycznej i indukcyjności wzorcowanych prądem stałym oraz przemiennym,
 • analogowe i cyfrowe mierniki cęgowe,
 • kalibratory w zakresie napięcia, nateżenia pradu i oporu,
 • oporniki wzorcowe o zakresie 0,0001Ω ÷ 100GΩ,
 • oporniki dekadowe o zakresie 0,001Ω ÷ 10GΩ,
 • boczniki prądowe sprawdzane jako opornik wzorcowy,
 • mostki laboratoryjne do pomiaru oporu (Wheatstone'a i Thomsona) kl. 0,01 i mniejszej dokładności,
 • mostki techniczne Wheatstone'a i Thomsona kl. 1 i mniejszej dokładności,
 • kompensatory napięć stałych kl. 0,01 i mniejszej dokładności,
 • mierniki do pomiaru parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
 • mierniki do pomiaru rezystancji izolacji,
 • mierniki do pomiaru rezystancji uziemień,
 • mierniki do pomiarów pętli zwarcia,
 • mierniki parametrów instalacji elektrycznych,
 • analizatory mocy w zakresie pomiaru napięć, prądów, mocy, wspólczynnika mocy,
 • wzorce pojemności elektrycznej i indukcyjności przy częstotliwości 100Hz ÷ 100kHz o zakresie:
  • indukcyjności: 10µH ÷ 10H,
  • pojemności:10 pF ÷ 100µF,
 • mostki i przyrządy do pomiarów RLC kl. 0,1 i mniejszej dokładności,
 • kalibratory- symulatory temperatury,
 • mierniki i multimetry cyfrowe pracujące jako wskaźniki temperatury,
 • sekundomierze (stopery) mechaniczne,
 • sekundomierze (stopery) elektroniczne,

Wydział Zamiejscowy w Przemyślu

 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności: I, II, III, IIII oraz bezklasowe
 • wzorce masy, odważniki klasy dokładności F2, M1, M2
 • obciążniki
 • ciśnieniomierze sprężynowe

 

 • odważniki/wzorce masy do 20 kg klasy dokładności F2, M1, M2
 • wzorce masy 25 kg
 • obciążniki
 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII, bezklasowe

Wydział Zamiejcowy w Rzeszowie

 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych,
 • wagi nieautomatyczne klas dokładności I, II, III, IIII,
 • wzorce masy, odważniki klasy dokładności F2, M1, M2,
 • wzorce masy 25 kg,
 • obciążniki,
 • twardościomierze Rockwella,
 • ciśnieniomierze sprężynowe,

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

 • odważniki klasy dokładności F2, M1 oraz M2
 • wzorce masy dokładności F2, M1 oraz M2
 • obciążniki
 • wagi nieautomatyczne
 • ciśnieniomierze sprężynowe

Wydział Zamiejscowy w Jaśle

 • płytki wzorcowe o długości nominalnej (0,5 ÷ 500) mm klas dokładności 0, 1, 2
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne o długości do 80 mm
 • suwmiarki w zakresie pomiarowym (0 ÷ 1000) mm
 • wysokościomierze suwmiarkowe w zakresie pomiarowym (0 ÷ 1000) mm
 • głębokościomierze suwmiarkowe w zakresie pomiarowym (0 ÷ 500) mm
 • mikrometry zewnętrzne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 175) mm
 • głębokościomierze mikrometryczne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 150) mm
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe w zakresie pomiarowym (0 ÷ 200) mm
 • przymiary wstęgowe, sztywne, półsztywne, składane, bławatne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 5000) mm
 • płytki kątowe Johanssona, Kusznikowa i przywieralne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 360)0
 • kątomierze uniwersalne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 360)0
 • kątowniki 90o walcowe do 315 mm
 • kątowniki 90o dwuramienne o długości dłuższego ramienia do 600 mm
 • poziomnice liniałowe w zakresie pomiarowym (0 ¸ 1) mm/m
 • poziomnice budowlane o długości do 120 cm
 • płaskie płytki interferencyjne o średnicy do 100 mm
 • porównawcze wzorce chropowatości o wartościach parametru Ra do 12,5 µm
 • liniały krawędziowe o długości do 500 mm
 • wagi nieautomatyczne w zakresie pomiarowym do 6000 kg
 • wzorce masy, odważniki klas dokładności F2, M1, M2 o masach nominalnych od 1 mg do 25 kg
 • obciążniki technologiczne o masach nominalnych od 1 g do 25000 g
 • ciśnieniomierze sprężynowe (czynnik – gaz) w zakresie pomiarowym (-0,1 ÷ - 0,25) MPa
 • ciśnieniomierze sprężynowe (czynnik – ciecz) w zakresie pomiarowym (0,02 ÷ 60) MPa

Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu

 • wagi nieautomatyczne klas dokładności: I, II, III, IIII oraz bezklasowe,
 • wzorce masy, odważniki klas dokładności F2, M1, M2
 • obciążniki,
 • ciśnieniomierze sprężynowe
do góry